دانلود آهنگ نگاه شما: مرگ تدریجی باغ شهرداری شیراز

آزیتا شریفی: باغ بزرگی در شیراز معروف به باغ شهرداری چندین سال است که آبیاری نمی شود و بیشتر درختهای آن خشک شده اند .نگهبان باغ درختهای خشکیده را می برد ومی سوزاند.این باغ در تقاطع خیابان شهامت وشهدای دینکان واقع است.